Stanovy

Stanovy spolku Ulita na statku z. s.

I. Název a sídlo 

Spolek Ulita na statku z. s. má své sídlo v obci Chouzovy, č. p. 23, PSČ 332 04, Chválenice, okres Plzeň-město. Sídlo pro přijímání všeobecné korespondence je v obci Chouzovy, č. p. 1, PSČ 332 04, Chválenice, okres Plzeň-město.

II. Účel spolku

„Podpora lidí s psychickými potížemi a obtížemi v sociálním kontaktu, zejména s autismem,
a jejich rodin. Naším cílem je vybudovat a provozovat dílnu a bydlení.“

III. Hlavní činnost spolku 

 1. Vybudovat a provozovat dílnu a bydlení.
 2. Svépomocné činnosti podporující vyrovnávání sociálních i jiných hendikepů lidí s postižením (zejména s autismem).
 3. Činnosti směřující k soběstačnosti lidí s postižením.
 4. Činnosti směřující k vytvoření sítě lidí a dobrovolníků vzájemně se podporujících v běžných, zátěžových i jiných situacích.
 5. Pořádání akcí pro členy i veřejnost.
 6. Vzdělávací a osvětová činnost.
 7. Zjišťování a předávání informací potřebných pro naplňování účelu spolku.
 8. Spolupráce s odborníky, dalšími podobně zaměřenými spolky, organizacemi i jednotlivci.
 9. Konzultační a poradenská činnost.
 10. Zajištění financování (např. pořádání sbírek).
 11. Propagace aktivit spolku.

IV. Členství ve spolku, vznik a zánik, práva a povinnosti člena 

 1. Členství je dobrovolné a rozlišuje se:

a) Fyzická osoba ve věku nad 18 let, včetně osob v roli podpůrce, zástupce, opatrovníka dle občanského zákoníku, paragraf 38–65.

b) Fyzická osoba ve věku nad 18 let s omezením i bez omezení svéprávnosti dle občanského zákoníku, paragraf 38–65 (podporovaný, zastupovaný, opatrovanec).

c) Člen pasivní – fyzická osoba ve věku nad 18 let.

2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Správní radou spolku. Podáním přihlášky zájemce o členství vyjadřuje souhlas se stanovami spolku a ochotu podílet se na naplňování účelu spolku.

 1. Člen 1a) v roli podpůrce, zástupce, opatrovníka dle občanského zákoníku, paragraf 38–65, hlasuje výhradně za člena 1b), s jeho souhlasem a podle jeho rozhodnutí, jinak člen 1a) hlasuje sám za sebe.
 1. Práva člena dle bodu 1a) jsou:

a) Být volen do orgánů spolku.

b) Aktivně se podílet na všech činnostech spolku.

c) Účastnit se členské schůze a podílet se na rozhodování hlasováním – hlasovací právo viz bod 3.

d) Vyjadřovat se na členské schůzi k veškeré činnosti spolku a požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku.

e) Navrhovat členy Správní rady spolku.

f) Vyjadřovat se k činnosti spolku, uplatňovat své názory, návrhy, připomínky i kritiky, písemně učiněný návrh doručit Správní radě spolku. O návrhu rozhoduje Správní rada spolku, v případě přijetí je návrh předložen na nejbližší schůzi členů k rozhodnutí.

g) Zúčastňovat se akcí spolku spolkem pořádaných a podporovaných, jakož i na dalších akcích, k nimž bude spolek přizván.

h) Požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku.

i) Vystoupit ze spolku, členství zaniká dnem doručení písemného oznámení předsedovi spolku.

 1. Práva člena dle bodu 1b) jsou:

a) Stejná jako práva člena dle bodu 1a), písmena b)–h) s dodatkem: člen 1b) se může podílet, účastnit, vyjadřovat, navrhovat aj. samostatně, nebo s podporou podpůrce, zástupce, opatrovníka (dle rozhodnutí soudu).

b) Být srozumitelnou formou informován o veškerém dění spolku.

c) Vystoupit ze spolku, členství zaniká dnem doručení písemného oznámení předsedovi spolku.

 1. Práva člena dle bodu 1c) jsou:

a) Zúčastňovat se akcí spolku spolkem pořádaných a podporovaných, jakož i na dalších akcích, k nimž bude spolek přizván.

b) Zúčastňovat se členské schůze, bez možnosti hlasovat.

 1. Povinnosti člena dle bodu 1a) jsou:

a) Dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku a respektovat rozhodnutí.

b) Podílet se na činnosti a rozvoji spolku hlasováním.

c) Přispět k rozvoji spolku během jednoho roku vlastní prací dle svých možností (např. pracovních, fyzických, časových).

d) Zúčastňovat se schůzí orgánů spolku.

e) Reprezentovat spolek dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody.

f) Řádně hradit pohledávky spolku uplatněné vůči němu, včetně placení stanovených členských poplatků.

g) Chránit majetek spolku.

8. Povinnosti člena dle bodu 1b) jsou:

a) Dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku a respektovat rozhodnutí.

b) Podílet se na činnosti a rozvoji spolku dle svých fyzických a psychických možností.

c) Reprezentovat spolek dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody.

d) Řádně hradit pohledávky spolku uplatněné vůči němu, včetně placení stanovených členských poplatků sám, nebo prostřednictvím podpůrce, nebo zástupce, nebo opatrovníka.

e) Chránit majetek spolku.

 1. Povinnosti člena dle bodu 1c) jsou:

a) Řádně hradit pohledávky spolku uplatněné vůči němu, včetně placení stanovených členských poplatků.

 1. Členství zaniká:

a) Dobrovolným vystoupením člena spolku, doručením písemného oznámení předsedovi spolku.

b) Úmrtím člena.

c) Vyloučením člena – v případě opakovaného porušování povinností dle bodu 5, nebo pokud je déle než 3 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku, vyloučení musí předcházet písemné vyrozumění člena.

d) Zánikem spolku.

Právo člena spolku zúčastnit se členské schůze spolku a hlasovat zaniká dnem ukončení jeho členství ve spolku.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

V. Orgány spolku 

 1. Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze spolku – nejvyšší orgán spolku.

b) Správní rada spolku – statutární orgán spolku, kolektivní.  

Členská schůze spolku

 1. Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze spolku zasedá nejméně jedenkrát za rok, výjimku tvoří mimořádné svolání Správní radou spolku.
 3. Členská schůze spolku:

a) Schvaluje stanovy spolku a jejich změny.

b) Volí předsedu a místopředsedu, odvolává je.

c) Volí a odvolává členy Správní rady spolku.

d) Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních.

e) Bere na vědomí písemně učiněné prohlášení člena spolku o jeho dobrovolném vystoupení ze spolku.

f) Rozhoduje o vyloučení člena.

g) Rozhoduje o výši členského příspěvku.

h) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok (období).

i) Schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.

j) Rozhoduje o zániku spolku a likvidaci majetku spolku, rozhoduje o jmenování likvidátora.

4. Členská schůze spolku je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Účastník členské schůze spolku s právem hlasovat nemůže vykonávat hlasovací právo na členské schůzi spolku, jestliže se rozhoduje o zrušení jeho členství ve spolku.

5. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku

Správní rada spolku

Správní rada spolku:

 1. Rozhoduje o zásadních otázkách činnosti a fungování spolku.
 2. Vede spolek v organizačních, provozních i jiných aktivitách směřujících k naplnění hlavní činnosti spolku.
 3. Schvaluje písemné žádosti uchazečů o členství ve spolku.
 4. Jedná jménem spolku.
 5. Navrhuje zrušit členu spolku jeho členství podle článku IV. odst. 6 písm. c), posílá členovi písemné vyrozumění o návrhu.
 6. Postupuje členské schůzi písemně učiněné prohlášení o dobrovolném vystoupení člena ze spolku.
 7. Řádně vede veškerou potřebnou administrativu.
 8. Účelně hospodaří se svěřeným majetkem a s majetkem nabytým do vlastnictví spolku.
 9. svolává mimořádné zasedání členské schůze spolku.
 10. Podpisové právo jménem spolku náleží předsedovi spolku, v případě jeho dlouhodobé neschopnosti či úmrtí přechází na místopředsedu spolku.
 11. Funkční období členů Správní rady spolku je 5 let od zvolení.
 12. Členem správní rady spolku může být pouze člen spolku, členství 1a).
 13. Správní rada spolku je statutárním orgánem spolku, má 3 až 7 členů.
 14. Členové Správní rady spolku mají právo na předčasné ukončení funkčního období.

VI. Členské příspěvky a poplatky 

 1. Členské poplatky spolku jsou základním projevem příslušnosti člena ke spolku, jsou součástí finančních příjmů spolku.
 2. Výši členských příspěvků stanovuje členská schůze
 3. Každý člen spolku je povinen zaplatit členský příspěvek za I. pololetí do 30. června.

VII. Společná ustanovení

Volba všech orgánů se provádí hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

Vše, co není popsáno ve stanovách, se řídí občanským zákoníkem (paragraf 214–302) a vnitřními ustanoveními spolku.

VIII. Ustanovení přechodná a závěrečná 

 1. Spolek vznikl shodou zakladatelů na obsahu stanov – Mgr. Zuzana Bartoňová, Ing. Martin Bartoň, Bc. Tereza Bartoňová, Jindřiška Peths Neprašová a Miroslava Müllerová.
 2. První verze stanov byla schválena 23. listopadu 2016 a nabyla účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku 25. ledna 2017.
 3. Změna stanov byla přijata a schválena na mimořádné členské schůzi spolku 17. června 2023, s účinností od tohoto data.

Chouzovy 17. 6. 2023